עמותת מכון פוע"ה (פוריות ורפואה ע"פ ההלכה) המפעילה של אתר האינטרנט של העמותה בכתובת www.puah.org.il ומספקת את השירותים המוצעים באתר. לתנאים המפורטים להלן יהיה תוקף משפטי מחייב. כל שימוש באתר ובשירותים אשר יסופקו באמצעותו יהיה כפוף לתנאים אלו.

אנא קרא בעיון את התנאים המפורטים להלן, מאחר וכל שימוש שתעשה באתר יהיה כפוף לתקנון זה. השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש המפורטים להלן. היה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי התקנון שלהלן, נא הימנע משימוש באתר.

אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש . השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי שימוש אלה מופנים אליך , אולם אם הנך פועל בשם ו /או עבור בית עסק, תנאי השימוש האלה יחולו עליך ועל בית העסק כאחד. התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס, כמובן, גם לנשים. מובהר, כי השירותים אינם מוצעים לך אם הנך נוכח במקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.

מכון פוע"ה שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש . ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש". ייתכן ולדפים מסוימים המופעלים על ידי מכון פוע"ה ו /או מטעמה יהיו תנאי שימוש נוספים, או שונים. במקרים אלה לא יהיה בתנאי השימוש האלה כדי לפגוע מתנאי השימוש הספציפיים המופיעים באתר הרלוונטי.

לכל המונחים תהיה המשמעות הנתונה להם בהסכם/מי ההתקשרות עליהם חתמת, אלא אם נכתב במפורש אחרת. במקרה של סתירה-יגבר האמור בהסכם ההתקשרות עם מכון פעו"ה.

 הגדרות

1. למונחים הבאים תהיה המשמעות הבאה , אלא אם נכתב במפורש אחרת:
1.1. ״האתר״ – אתר האינטרנט של מכון פוע"ה ו /או כל אתר אחר המתופעל על ידי מכון פוע"ה ו/או עבורה.

2.1. ״המכשיר״ – המחשב, ציוד התקשורת (כולל המודם), מכשיר הטלפון, הטלפון הסלולארי (לרבות טלפונים סלולאריים חכמים) וכל ציוד, חומרה ותוכנה שיהיו בשימושך לצורך שימושך בשירותים וכן כל הפונקציות הנלוות, לרבות אבטחת-מידע.

3.1. "השירותים" – האתר, לרבות כל השירותים הניתנים והמסופקים בו, לרבות דפי פירוט דיגיטליים, אפליקציה עתידית של מכון פוע"ה או מטעמה לטלפונים סלולאריים, ו/או בכל שירות דיגיטלי אחר האתר, האפליקציה, ו/או כל שירות דיגיטלי אחר של מכון פוע"ה.

4.1. "משתמש" – כל מי שנכנס לאתר, ו/ או לאפליקציה של מכון פוע"ה, לרבות אדם שיזוהה במערכות של מכון פוע"ה כמי שמוסמך לקבל את השירותים עבור בית העסק.

 כללי

2. תנאי שימוש אלה יחולו על כל השירותים הדיגיטאליים שתציע מכון פוע"ה מעת לעת. הנך רשאי לבחור להשתמש בחלק מהשירותים ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים אינם פעילים עדיין, וכן יתכן כי השירותים יועמדו לרשותך עם הפעלתם.

3. מובהר, כי השירותים המוצעים כיום ניתנים עבור חשבונותיך במכון פוע"ה לפי העניין. מובהר, כי רק אדם שיזוהה במערכות מכון פוע"ה כמי שמוסמך לקבל את השירותים עבור בית העסק, יהיה רשאי לבצע פעולות באמצעות השירותים. הנך מצהיר כי הנך בגיר מעל גיל 18 וכשיר משפטית למתן התחייבויותיך על פי תנאי השימוש הללו, לרבות שימושך בשירותים . אלא אם כן נאמר אחרת בהסכם בינך לבין מכון פוע"ה , הנך נושא באחריות מלאה בעבור כל השימושים שהנך מבצע בשירותים.

4. מכון פוע"ה שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או לגרוע בעתיד שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. ו/או סוגי חשבונות סליקה מסוימים והכל בכפוף לשיקול דעתו.

5. מובהר, כי הפרסום שיופיע בשירותים מעת לעת, ככל שיופיע, אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ וייתכן ואינו מתחשב בנתונים המיוחדים שלך, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול
דעתך העצמאי.

6. בשירותים עשויים להופיע פרסומים הכוללים ביקורת על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים שונים ו/או אירועים שונים, שאינם בהכרח משקפים את דעת מכון פוע"ה, אלא את דעותיו האישיות של הכותב בלבד.

7. ככל והשירותים ו/או המוצרים המוצעים מסופקים על-ידי צד שלישי כלשהו, יהיה הוא האחראי הבלעדי לכל המוצרים ו/או השירותים שיסופקו על- ידיו.

8. דרך האתר, יוכל המשתמש לשלוח למכון פוע"ה גם בקשות להקדמת תשלומים. בקשות אלו תהיינה כפופות לתנאים ולתקנון הספציפי המצורפים אליהן באתר, מכון פוע"ה יבצע בקשות מסוג זה אך ורק על פי שיקול דעתו, ואך ורק בתנאים הרשומים באתר בעניינן.

9. כמו כן, יוכל המשתמש גם לשלוח למכון פוע"ה בקשות לבטל עסקאות. בקשות אלו תהיינה כפופות לתנאים ולתקנון הספציפי המצורפים אליהן באתר, מכון פוע"ה יבצע בקשות מסוג זה אך ורק על פי שיקול דעתה, ואך ורק בתנאים הרשומים באתר בעניינן.

פעולות אסורות
10. המשתמש מתחייב שלא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):

11. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים .

12. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב , או כל קוד מחשב אחר , המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים , השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש מכון פוע"ה לצורך אספקת השירותים.

13. הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעלים השירותים.

14. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או
הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה
אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.

15. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או בכל זכות קניינית אחרת המצויה בשירותים.

16. הצבת השירותים, או כל חלק מהם או כל חלק מאתר, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק
מאתר אחר, או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של מכון פוע"ה

17. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירותים ו/או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד ב שירותים ו/או באתר.

18. הפרעה בכל דרך אחרת, או לקטוע את השירותים ו/או את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן.

19. להעלות ו/או לשלוח באמצעות השירותים כל חומר ו /או מסר שהינו בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או פוגעני בכל אופן שהוא ו/או בלתי רלוונטי.

20. השירותים אותם מציע מכון פוע"ה מהווים קניינה הרוחני של מכון פוע"ה. הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים, אלא בהתאם ועל פי הוראות תנאי שימוש אלה.

21. מבלי לגרוע מהאמור לעיל , יהיה מכון פוע"ה רשאי להסיר או לערוך מסרים שהועלו על ידיך לשירותים, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

22. שימוש שאינו חוקי בשירותים ו/או במכשיר.

23. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל , הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בשירותים של מכון פוע"ה לצורך פגיעה בכל אדם או בכל דרך פוגענית אחרת שתיאסר על ידי מכון פוע"ה.

24. כמו כן, הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים שיש בו הפרת זכויות יוצרים ו/או כל זכויות
קניין רוחני או אחרת של מכון פוע"ה ו/או של כל גורם שהוא.

רישום לשירותים

25. ייתכן וחלק מהשירותים מותנים ברישום קודם. במידה וכך יחולו לגבי הרישום ההוראות המפורטות להלן:

26. במהלך הרישום תתבקש לבחור בסיסמה אישית אשר תזהה אותך בעת השימוש. כמו כן, במידה וכחלק מהרישום, תתבקש לבחור בשאלות מזהות, ולספק את תשובה להן. לא תהיה בבקשה זו פגיעה בפרטיות שלך בשום דרך. פעולה זו תאפשר זיהוי טוב יותר של המשתמש ושימוש בטוח יותר בשירותים.

27. הנך מתבקש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על הסיסמה והתשובות לשאלות המזהות בסוד, ולפעול בהתאם להנחיות מכון פוע"ה כפי שתהיינה מעת לעת , לרבות החלפת ה סיסמה בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר, בתדירות שיורו לך מכון פוע"ה.
מכון פוע"ה לא יישא באחריות במידה ומסרת את הסיסמה לאחר, למעט מסירתה למורשים בהתאם להוראות ההסכם.

28. בעת הרישום ל שירותים (ובפרט לשירות הצפייה בדפי המידע), הנך מאשר לעמותת מכון פוע"ה לשמור מידע מסוים אודותיך. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודותיך יהא כפוף למדיניות הפרטיות של מכון פוע"ה המפורטת להלן.

29. למען הסר ספק , מובהר בזאת כי כל התנועות והפעולות המבוצעות באמצעות השירותים נרשמות ומתועדות על ידי מכון פוע"ה.

30. הנך מתחייב לספק מידע אמתי , מדויק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס הרישום. כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו .

31. מכון פוע"ה שומר לעצמו את הזכות להשעות , לבטל או לסרב לספק את השירותים, כולם או חלקם, בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמתי , מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו , או אם יש לעמותת מכון פוע"ה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה.

סעדים

32. מכון פוע"ה יהיה רשאי בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שמסרת לו, להחזיק ולעכב את ביצוע העסקאות ו/או את הכספים שתעביר, ולהגביל את גישתך ל שירותים ולסרב לספק לך את השירותים בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

· אם קיים חשש שהפרת את הוראות תנאי שימוש אלה.

· אם היא סבורה שהשימוש שלך בשירותים מהווה סיכון כספי ו /או הונאה כלשהי ו/או אם קיים חשש סביר לכך .

· אם מכון פוע"ה סבור שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי ו/או תשלום ו/או ליצור אחריות משפטית עבורך, ו/או עבור קהל לקוחותיו.

אם אין מכון פוע"ה מסוגל לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידיך.


אחריות וסיכונים

33. מובהר, כי מערכות של מכון פוע"ה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה , לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד' , ציתות לקווי תקשורת , פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתר מכון פוע"ה או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. מכון פוע"ה משקיע מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת , אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו /או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו /או שיבוש מידע ה מועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו /או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה /בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.

34. מובהר, כי השירותים יינתנו על ידי מכון פוע"ה בהתאם להנחיות המשתמש ו /או הנחיותיו של מי שנחזה למשתמש, בכפוף להוראות תנאי השימוש. אשר על כן, כדי להקטין את הסיכון, עליך להקפיד על נהלי אבטחת המידע של מכון פוע"ה. כמו-כן עליך להודיע מיד למכון פוע"ה על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בחשבונך ו/או בשמך. במקרה של חשש לחשיפת הסיסמה האישית של מכון פוע"ה יש לבצע החלפת סיסמה באופן יזום ומידי באתר האינטרנט או בעזרת שירות הלקוחות. הנך מתחייב לשאת באחריות בגין כל הפרה שלך את נהלי אבטחת המידע של מכון פוע"ה.

35. מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה,  מכון פוע"ה יהיה פטור מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים /הגורמים האלה, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת מכון פוע"ה, ומכון פוע"ה עשה מאמץ סביר למנעם

· תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חומרה המצויות אצלך, לרבות כל תכנה ו/או חומרה שסופקה לך על-ידי צד שלישי.

· חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים (לרבות מוצרים ו/או שירותים של צד שלישי המוצעים לך במהלך השימוש בשירותים ) או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מ מכון פוע"ה באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים, והנך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה בקשר לכך.

· שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו /או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי , בין אצלך, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע .

36. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר , כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.

פרטיות

37. בכדי להשתמש בחלק מן השירותים בנוחות וביעילות, ייתכן ותידרש לספק למכון פוע"ה מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו כוללים, בין היתר , את שמך המלא , כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, תאריך הלידה, מגדרך, כתובת, מיקוד, מספר טלפון נייד, מספר לקוח המופיע על דפי פירוט החשבון ומקום הולדתך.
כמו כן, ייתכן ותתבקש לספק לנו מידע אודות כגון מספר חשבון הבנק שלך (להלן: ״המידע״). הפרטים אשר יסופקו למכון פוע"ה, יכול ויאומתו כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות מכון פוע"ה, או על ידי מידע דומה שסופק למכון פוע"ה, או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו, אשר יימסר למכון פוע"ה כדין.

38. לעמותת מכון פוע"ה נהלים אשר על פיהם היא פועלת באיסוף ושימוש בפרטים אודותיך, לרבות במידע אודות מקום הימצאך בעת השימוש בשירותים (להלן: ״מדיניות הפרטיות״). יש להדגיש כי עמותת מכון פוע"ה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה. עמותת מכון פוע"ה נוקטת באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך, וכן לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת.

39. מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום לשירותים, המידע האישי המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר או עושה שימוש בשירותים.

40. מכון פוע"ה אינו נושא כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך ואודות בית העסק על ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים בשירותים ואשר אינם בשליטתה של עמותת מכון פוע"ה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

41. עמותת מכון פוע"ה תהיה רשאית לתעד באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן / טלפון סלולארי שברשותך ו/או כל מכשיר אחר, ובכלל זה כתובת ה – e-mail שלך, מקום הימצאך וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הנך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי עמותת מכון פוע"ה

42. מדיניות הפרטיות של מכון פוע"ה יכול להשתנות מעת לעת. בכל מקרה בו מכון פוע"ה ישנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו עמותת מכון פוע"ה משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, מכון פוע"ה יודיע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה.

43. רישום באתר מכון פוע"ה בכל טופס שנמצא באתר, או בשו"ת , או בהרשמה לניוזלטר, או לצורך רכישה של כל מוצר, או בכל אמצעי שנדרש מילוי כתובת אימייל או פרטים אחרים שמתבקשים ע"י מכון פוע"ה, מהווה הסכמה לקבל מידע באימייל ע"י המכון או מכל אדם מטעמו מכון פוע"ה יהיה רשאי לחשוף את המידע אודות המשתמש לצדדים שלישיים אך ורק: לשם אספקת השירותים באמצעות השירותים. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת , לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספק אותו מכון פוע"ה. מכון פוע"ה ימסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים. במקרה בו מכון פוע"ה ימצא כי פעולותיך בשירותים מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא . העברת המידע לצרכים הנדרשים על פי דין.

44. "Cookie" הינה קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט . קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו , או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת ה שימוש ב- Cookie היא בכדי ששרתי מכון פוע"ה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הנך מבקר באתרים אחרים.

45. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הנך מתיר למכון פוע"ה ל ״השתיל״ Cookie על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב – Cookie, ולזהותך על פיה. במידה והנך מעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתך באתר אינטרנטי , יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. שים לב,
השבתת קבצי ה-Cookies עלולה לפגוע במתן שירותים ונתונים אחרים אודותיך.

קישורים חיצוניים

46. ייתכן וחלק מהשירותים יכילו קישורים (hyperllinks) לאתרים אחרים , לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות השירותים . קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד . השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, למכון פוע"ה אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, מכון פוע"ה אינו נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת ו /או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה . אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו /או התכנים ו /או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. במידה ומצאת במידע הנמצא בשירותים, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין , לא חוקי , לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש , אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי השירותים באמצעות שירות הלקוחות של מכון פוע"ה בטלפון 02-6515050

אבטחת השירותים

47. מכון פוע"ה רואה באבטחת המידע של לקוחותיה ערך עליון ומשקיע משאבים רבים לאבטחת סודיות המידע. במסגרת זו עושה העמותה מכון פוע"ה שימוש באמצעי האבטחה המתקדמים והמתוחכמים ביותר הקיימים כיום.

48. פעולות בהן נוקט מכון פוע"ה לצורך אבטחת המידע :

· הקפדה על זיהוי הלקוח בשם משתמש ובסיסמה בעת הרישום למערכת ובעת השימוש בשירותים השונים.

· הצפנת המידע, אשר עובר בין מכשירך לבין המערכות הממוחשבות של החברה.

· הקפדה על ניתוק יזום במידה והלקוח נכנס למערכת אך לא ביצע בה כל פעילות במשך זמן ארוך מהרגיל.

· הגנה על השירותים, לרבות על המידע הנשמר בהם, בעזרת האמצעים המתקדמים והמתוחכמים ביותר הקיימים כיום.

הודעות ועדכונים

49. הודעות ועדכונים באשר לשירותים המוענקים באמצעות השירותים , לרבות דואר פרסומי, יכול ויישלחו אליך באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני, או באמצעות דואר רגיל או באמצעות הודעות או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר לכתובת אותה ציינת בטופס הרישום לשירותים, או שנמסרה לנו במסגרת מתן השירות הנוכחי, או במסגרת ההסכם עליו הנך חתום מול מכון פוע"ה

שירות לקוחות

50. שירות הלקוחות של מכון פוע"ה פעיל בימים א׳-ה׳, בין השעות : 9:30-17:30 ובערבי שבת וחג בין השעות 9:30-12:00. ניתן לפנות אל שירות הלקוחות בכל עת, לרבות במקרים של תקלות טכניות באתר באמצעים המפורטים להלן: בטלפון 02-6515050, או באמצעות דוא"ל info@puah.org.il, או ע"י הגעה אישית למשרדי מכון פוע"ה בכתובת רח' עזריאל 19 גבעת שאול ירושלים

הפסקת השירות

51. מובהר, כי בכל עת תוכל לשוב ולהירשם לשירותים לאחר ביטול השימוש.

52. מכון פוע"ה שומר לעצמו את הזכות להפסיק, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את השירותים, כולם או חלקם, בהודעה מוקדמת של 14 יום אליך (למעט במקרים חריגים בהם ההפסקה נובעת מהצורך להגן עליך ו/או על מכון פוע"ה, שאז מכון פוע"ה יהיה רשאי להפסיק את השירותים לאלתר).

53. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מכון פוע"ה שומר לעצמו את הזכות לבטל, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את הרשאתך לשימוש בשירותים, כולם או חלקם.

סמכות שיפוט

54. סמכות השיפוט תהיה אך ורק לבית דין הרבני בירושלים. השימוש בשירות כפוף לדין הישראלי בלבד. מחובתו של מקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה , לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה . אין ביכולתו של מכון פוע"ה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי חוקי כל מדינות העולם .לכן מובהר כי המשתמש ישא לבדו באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

מדיניות אספקת מוצרים:

55. מוצרים למשלוח יצאו ממשרדי המכון עד שבוע ממועד הרכישה (תלוי בחברת איסוף ושליחת הדואר), זמן הספקת מוצרים במשלוח עד 30 ימי עסקים, (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). זמן הספקת מוצרים ווירטואליים כגון צפייה בכנסים, ימי עיון וכד', עד שבוע ממועד הרכישה.

56. משלוח המוצרים יכול להיעשות בדואר רגיל, דואר רשום או שירות שליחים. בכפוף להחלטת מכון פוע"ה

57. אין אחריות על שלימות המוצר/החבילה שנשלחת בכל אמצעי שהוא

58. אין אפשרות לאסוף באופן עצמאי את המוצרים הנרכשים באתר!

59. דמי המשלוח יורדים במלואם יחד עם התשלום הראשון

מדיניות ביטולים:

60. ניתן לבטל קניית מוצר כל זמן שהמוצר לא יצא ממשרדי מכון פוע"ה

61. במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך.

62. ניתן לבטל קניית מוצר ווירטואלי כגון: קורס, הרצאה, כנס, השתלמות. יום עיון, צפייה וכד' עד 30 יום קודם פתיחת הקורס, הרצאה, כנס, השתלמות. יום עיון, צפייה וכד' 

הלקוח יקבל החזר כספי מלא, למעט התשלום עבור דמי הרשמה במידה והיו עבור הקורס, הרצאה, כנס, השתלמות. יום עיון, צפייה וכד'

63. בביטול קנייה פחות מ-30 יום קודם פתיחת הקורס, הרצאה, כנס, השתלמות. יום עיון, צפייה וכד' הרוכש לא יהיה זכאי להחזר כל שהוא

64. זכות הביטול אינה קיימת במקרים הבאים: מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה. או מוצרים רפואיים כגון קונדום סטרילי, בדיקות ביוץ והריון

65. מכון פוע"ה שומר לעצמו את הזכות לבטל מכירה, לפני או לאחר סגירתה, אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, אם אירעה תקלה טכנית במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת למכון פוע"ה את המשך המכירה וביצועה. במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר או בכל מקרה שלדעת מכון פוע"ה נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ואם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, התברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו.

מדיניות החזרות:

66. ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה. במקרה זה הלקוח מתבקש להחזיר את המוצר כשהוא שלם, ולצרף את אריזתו המקורית ואת החשבונית המקורית.
למעט מוצרים רפואיים, כגון קונדום סטרילי לבדיקת זרע או לצורך טיפול כזה או אחר, וכן בדיקות הריון וביוץ

67. את המוצר יש להחזיר לכתובתו של מכון פוע"ה. 

68. זכות ההחזרה תקפה כל עוד לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר,

69. ההחזרה תבוצע באמצעות דואר רשום, שרות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו. ניתן גם להביאו למשרדי מכון פוע"ה בכתובת עזריאל 19 גבעת שאול ירושלים, בתאום מראש.

70. בכל מקרה זכות ההחזרה תהיה בהתאם לאמור בסעיף 14ה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 ובכל מקרה של סתירה יחולו הוראות החוק.

טל"ח